REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO technikigrzewcze.com.pl

Sklep internetowy www.technikigrzewcze.com.pl  jest prowadzony przez sprzedawcę: F.H. STACH Stanisław Panek z siedzibą w Siepraw 536, 32-447 Siepraw wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP 681-16-62-672, REGON 120716174, e-mail: p.stach@poczta.onet.pl.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Sprzedawca - firma prowadzona jest przez sprzedawcę: F.H. STACH Stanisław Panek z siedzibą w Siepraw 536, 32-447 Siepraw wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP 681-16-62-672, REGON 120716174, e-mail: p.stach@poczta.onet.pl.

 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.technikigrzewcze.com.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego.

 5. Towar – produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H. STACH Stanisław Panek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.

 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.technikigrzewcze.com.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.

 9. Rejestracja - oznacza jednorazową czynność nowego Użytkownika, polegającą na założeniu Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie Internetowym www.technikigrzewcze.com.pl

 10. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.technikigrzewcze.com.pl , dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziału w konkursach dla Klientów.

 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 13. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego www.technikigrzewcze.com.pl zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach.

 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).

 15. Umowa zawarta na odległość - umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 16. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 17. Konsument - klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.technikigrzewcze.com.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego

 • warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

 • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta

 1. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Informacja o cenach podawana w Sklepie Internetowym www.technikigrzewcze.com.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego dokonanie zamówienia wraz z ewentualnymi rabatami.

 4. Podstawowym środkiem komunikacji z Klientem, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo F.H. STACH Stanisław Panek może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Klienta lub Sklepu Internetowego związanych z korzystaniem ze Sklepu, zamówieniami można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.stach@poczta.onet.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez F.H. STACH bez zbędnej zwłoki również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Klienta lub telefonicznie na wskazany nr.

 5. Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2015 r.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta wraz z podaniem adresu do wysyłki.

 2. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.

 3. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.technikigrzewcze.com.pl

 4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.technikigrzewcze.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 5. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość od F.H. STACH Stanisław Panek zawierającą login i hasło do logowania na stronę Sklepu Internetowego.

 6. Klient ma obowiązek ochrony hasła i loginu przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Klient może zmienić swoje hasło w panelu Klienta dostępnym po zalogowaniu.

 7. Jeżeli Klient nie pamięta Hasła, może je odzyskać poprzez funkcjonalność przypominania hasła dostępną w Panelu Klienta.

 8. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

 9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 10. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.technikigrzewcze.com.pl .

 11. Złożenie zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 12. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności i zapłaty względem Sklepu Internetowego www.technikigrzewcze.com.pl w przypadku kiedy do zawarcia Umowy Sprzedaży dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

 13. W celu usunięcia Klienta z bazy danych Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres p.stach@poczta.onet.pl

 14. F.H. STACH Stanisław Panek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, również w sytuacji gdy Klient odstąpi od zawartej Umowy Sprzedaży w okolicznościach nie określonych Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).

 15. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H. STACH Stanisław Panek

§ 4. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej  www.technikigrzewcze.com.pl, zalogować się, dodać wybrane produkty do Koszyka, wybrać opcję dostawy oraz płatności i potwierdzić zamówienie.

 2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru nie będzie możliwe dodanie produktu do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wraz z adresem do wysyłki, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

  1. zamówionego Towaru,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

  3. wybranego sposobu dostawy,

  4. kosztów dostawy,

  5. wybranej metody płatności,

  6. wybranego adresu dostawy

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z F.H. STACH Stanisław Panek Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wraz z podsumowaniem, o którym mowa w pkt. 5 § 4 Regulaminu.

 8. W przypadku braku płatności za złożone Zamówienie w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.

 9. W uzasadnionych przypadkach i w sytuacji, gdy będzie to możliwe, Sklep Internetowy może anulować lub zmienić Zamówienie na wniosek Klienta do czasu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku Klient może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub przy użyciu innych form kontaktów udostępnionych na stronie Sklepu. Klient może śledzić status Zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się do Panelu Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

 10. Klient o każdorazowej zmianie statusu Zamówienia zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji w sklepie.

 11. Klient Sklepu Internetowego  www.technikigrzewcze.com.pl może skorzystać z kodu rabatowego lub bonu rabatowego otrzymanego od F.H. STACH Stanisław Panek upoważniającego do obniżenia ceny Zamówienia. Kody rabatowe i bony rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym  www.technikigrzewcze.com.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

 2. W Sklepie Internetowym www.technikigrzewcze.com.pl dostępne są trzy formy płatności:

  1. płatność przelewem bankowym

  2. płatność przy odbiorze (tylko na terenie Polski)

  3. Kontami właściwymi do dokonywania wpłat przelewem są konta w BRE BANK (Mbank), którego właścicielem jest F.H. STACH Stanisław Panek. kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

 • wpłaty w PLN 68 1140 2004 0000 3102 5375 9626

§ 6. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w dni robocze w zależności od wybranej formy płatności

 • płatność przelewem bankowym - w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu przelewu na koncie wymienionym w § 5 pkt. 3 niniejszego Regulaminu

 • płatność przy odbiorze (tylko na terenie Polski) - w kolejny dzień roboczy po złożeniu Zamówienia przez Klienta

Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia paragon, a na wyraźne życzenie Klienta Sklep wystawia dodatkowo fakturę VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

§ 7. Sposób i warunki dostawy Towaru

 1. Zamówienia realizowane są na obszarze Polski, Unii Europejskiej i całego świata za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A oraz firmy InPost Paczkomaty.

 2. Sklep uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie. Po przyjęciu paczki przez Pocztę Polską lub Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

 3. Sklep Internetowy  zobowiązuje się do zapakowania Towaru w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. Sklep Internetowy www.technikigrzewcze.com.pl nie odpowiada za uszkodzenia przesylki wynikające z winy przewoźnika Poczta Polska S.A. i InPost Paczkomaty.

 5. Sklep internetowy www.technikigrzewcze.com.pl umożliwia wybór opcji odbioru osobistego zamówionych produktów po wcześniejszym prawidłowym złożeniu zamówienia i wybraniu opcji płatności przelewem.

 6. Terminy dostaw i warunki odbioru osobistego dostępne są na stronie sklepu www.technikigrzewcze.com.pl w zakładce Dostawa.

§ 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane pisemnie drogą pocztową na adres: F.H. STACH Stanisław Panek, Siepraw 536, 32-447 Siepraw lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu Internetowego p.stach@poczta.onet.pl z informacją w tytule e-maila zawierającą numer Zamówienia oraz zwrot: „ Odstąpienie od Umowy”.

 2. F.H. STACH STANISŁAW PANEK prześle na trwałym nośniku Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

 3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w §8 pkt.1 niniejszego regulaminu.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. Zakupiony towar należy zwrócić na adres F.H. STACH Stanisław Panek, Siepraw 536, 32-447 Siepraw

 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 8. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 9. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta znajduje się w podsumowaniu niniejszego Regulaminu.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: F.H. STACH Stanisław Panek, Siepraw 536, 32-447 Siepraw zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 3. F.H. STACH Stanisław Panek jako sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar bez wad.

 4. F.H. STACH Stanisław Panek jako sprzedawca jest odpowiedzialna względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 5. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

F.H. STACH Stanisław Panek jako sprzedawca jest odpowiedzialna względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa spółka jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

F.H. STACH Stanisław Panek jako sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

 • skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich,  działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

 • skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez spółkę zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 9 ust. 10 niniejszego regulaminu. Spółka w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 9 ust. 10 niniejszego regulaminu z jej udziałem.

§ 10. Newslettery

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.technikigrzewcze.com.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez F.H. STACH Stanisław Panek w imieniu swoim lub osób trzecich.

 2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H. STACH Stanisław Panek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H. STACH Stanisław Panek a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H. STACH Stanisław Panek.

 3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych  Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.technikigrzewcze.com.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 12. Polityka ochrony danych osobowych- RODO

Szanowny Kliencie, W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich państw członkowskich UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) pozyskując Twoje dane osobowe informujemy, że: 

1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – F.H. STACH Stanisław Panek Siepraw 536, 32-447 Siepraw, NIP: 681-166-26-72.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail: p.stach@poczta.onet.pl / dzwoniąc pod nr telefonu: 600982912 
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celach: 
- zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia, 
- realizacji przez nas prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez Nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia. 
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
- podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze,
- podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru,
- podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązań podatkowych) związanych z wykonaniem umowy (realizacją zamówienia). Następnie zostaną usunięte.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
1. żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez Nas zbiorów
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacjąZałączniki:

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiące Załączniki do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827) o prawach konsumenta dostępne są tutaj.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny poniżej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                              ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

F.H. STACH Stanisław Panek

Siepraw 536

32-447 Siepraw

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

  podpis konsumenta

..............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------