POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowny Kliencie, W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich państw członkowskich UE stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) pozyskując Twoje dane osobowe informujemy, że: 

1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania (realizacji zamówienia) i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – F.H. STACH Stanisław Panek Siepraw 536, 32-447 Siepraw, NIP: 6811662672.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail: p.stach@poczta.onet.pl / dzwoniąc pod nr telefonu: 600982912 
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celach: 
- zawarcia umowy oraz realizacji i rozliczenia ww. usługi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustaw podatkowych oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia, 
- realizacji przez nas prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez Nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia. 
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
- podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze,
- podmioty świadczące usługi kurierskie lub spedycyjne w celu wykonania usługi dostawy zakupionego towaru,
- podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Przekazane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym (w szczególności zobowiązań podatkowych) związanych z wykonaniem umowy (realizacją zamówienia). Następnie zostaną usunięte.
8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:
1. żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych z prowadzonych przez Nas zbiorów
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją